ارتباطات هایترا با استفاده از شرکت سپورا تکمیل شد

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد اپراتورها در استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد اپراتورها در استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی

انتخاب نماینده رگولاتوری

انتخاب نماینده رگولاتوری به عنوان نایب رئیس جلسات آمادگی کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)

برگزاری سمینار معرفی هایترا در استان سمنان

برگزاری سمینار معرفی هایترا در استان سمنان