حمایت هایترا از خیریه گلف C SANDF

هایترا پیشتاز جهانی ارائه راهکارهای حرفه ای رادیویی (PMR) می باشد.

هدف از این رویداد توجه مخاطبان به قشر آسیب دیده و حمایت از کودکان در زمینه آموزش، این رویداد در طی دو دوره با 224 بازیکن صورت گرفت و بعد از یک جشن باشکوه پول جمع آوری گردید.

هایترا به عنوان یکی از حامیان اصلی این اتفاق، رادیوهای قابل حمل به کمیته رویداد ارتباطات رائه داد و هدایایی را در جشن به مهمانان تقدیم نمود.

ژنرال شاک(shoke) نقش هایترا را در این رویداد بسیار ستود “آموزش حق اساسی کودکان است و من از صمیم قلب از هایترا برای حمایت و مراقبت از کودکان نیاز به کمک تشکر می کنم.”

علاوه بر این رئیس CMIS وزارت دفاع سرلشکر sipika از هایترا بابت ابراز تمایلش برای ارتباط با CMIS تشکر کرد.

پس از این روز موفق همه اعضا، شرکت کنندگان و حامیان برای آموزش از طریق مزایده پول به مبلغ 1.4 میلیون جمع آوری گردید.