گواهینامه IOP به بیسیم دستی (PTC760(TETRA/LTE اعطا شد

بیسیم دستی PTC76

رادیو پیشرفته PTC760 هایترا گواهی نامه TCCA پس از آزمایش IOP با موفقیت از هایترا دریافت نمود. PTC760 انقلابی را در دستگاه های TETRA LTE با ارائه پلتفرم ایده آل برای صدای بحرانی و پهنای باند سرویس داده ها ایجاد کرد. اولین نوع از PTC760 با موفقیت پس از آزمایشات سخت فرآیند TETRA IOP را سپری کرد، در کل بر روی دستگاه بیش از 80 تست سازگاری انجام شد.

بیسیم PTC760 دارای پتانسیلی است که عملیات موثر در جهان ارتباطات PMR را با افزودن ارزش بیشتر به ویژگی ها بهبود و تکمیل نمود.

Hans Van der velden مدیر محصولات هایترا گفت:”صنعت PMR در حال تجربه کردن فاز دوم دیجیتال سازی می باشد. PTC760 کاملا مناسب و موتفق با نیازهای مشترین فعلی و آینده ما می باشد.”