قدرت گرفتن شرکت سیمان مکزیک به وسیله راه حل DMR هایترا

قدرت گرفتن شرکت سیمان مکزیک به وسیله راه حل DMR هایترا

Guillermo Álvarez رئیس هیئت مدیره La Cruz Azul که شامل 12 شرکت است در مصاحبه ای با شرکت Expansión اعلام کرد به عنوان بخشی از فرآیند نوسازی و تکمیل شرکت سیمان طی چهار سال آینده 300 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. جایگزینی رادیوهای آنالوگ منسوخ و کهنه با رادیوهای دیجیتال PD78XG هایترا می باشد.

رادیوهای آنالوگ موجود اغلب شروع به شکست می کنند و مشتری آن را دور می اندازد زیرا قطعات جانبی را نمی تواند پیدا کنند. به همین دلیل بیسیم های دیجیتال هایترا را جایگزین کردند.