بیسیم دستی PTC76

گواهینامه IOP به بیسیم دستی (PTC760(TETRA/LTE اعطا شد

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

توافق استراتژیک هایترا با شرکت زیمنس

دیسپچر هوشمند

فرماندهی و کنترل از طریق دیسپچر هایترا