فعال سازی ارتباطات موثر در مرکز خرید Castle

فعال سازی ارتباطات موثر در مرکز خرید Castle

مرکز خرید Castle در مرکز شهر واقع شده است. این مرکز خرید دو مسئله اساسی داشت که به دنبال رفع آنها بود اولا با گذشت زمان تغییرات عمده بر موقعیت مرکز خرید منجر به ضرر و خسارت سیگنال رادیو در چندین منطقه و افزایش ارتباطات متناوب و پر سروصدا می شد.

یک شبکه Comms غیر قابل اطمینان که در آن خطرات ایمنی و ذاتی وجود دارد که می تواند به طور بالقوه باعث شود تیم هایی در حین روند عملیات بحرانی پیام دریافت نکنند. بنابراین ضروری است که کارکنان مرکز خرید Castle با یکدیگر در سراسر موقعیت و در تمام زمان های مختلف ارتباط برقرار کنند.

ثانیا محدود بودن تعداد کانال در دسترس یعنی تنها یک کانال برای تطبیق با تیم های تعمیر و نگهداری و امنیت باعث می شود زمانی که اطلاعات مهمی در ارتباط با گروه امنیتی وجود دارد، کانال مشغول باشد.