انتخاب و ارزيابی محل سايت مخابراتی

1. يكي از نقاط مرتفع منطقه‌اي را كه قصد برقراري ارتباط راديويي در آن منطقه داريم را برمي‌گزينيم. حتي‌المقدور سعي مي‌كنيم محل انتخاب‌شده از امكانات عمراني مناسب (جاده، برق، …) برخوردار باشد.

2. يك خودرو مجهز به بیسیم (توان فرستنده : 25 وات) در محل پيشنهادي سايت مسقر مي‌كنيم . (واحد ثابت)

3. يك خودرو مجهز به بيسيم  (واحد سيار) را در سطح منطقه‌ي موردنظر به حركت درآورده و در 100 نقطه از اين منطقه سعي به‌برقراري ارتباط دوسويه راديويي با واحد ثابت مي‌نماييم.

حتي‌المقدور سعي مي‌كنيم نقاط فوق از نواحي مهم منطقه مورد بررسي (همچون: مجتمع‌هاي نظامي-انتظامي، نهادهاي سياسي-اقتصادي، مراكز تفريحي-ورزشي و … ) انتخاب شوند.

4. گزارش آزمايشهاي صورت‌گرفته را ثبت مي‌كنيم.

بايد توجه داشت براي تعيين موقعيت جغرافيايي به دستگاه موقعيت یاب GPS نياز است و درصورت در اختيار نبودن چنين دستگاهي ، بايد مشخصات جغرافيايي نقاط را با استفاده از نقشه‌هاي جغرافيايي بدست‌ آورد.

شاخص كيفيت صدا به‌صورت كسري از 5/5 تعيين‌مي‌شود.

5. با توجه به نتايج ثبت‌شده در بند فوق، چنانچه شاخص كيفيت صدا در 75 الي 80 درصد موارد حداقل برابر 3 بود، احداث سايت در محل پیشنهادي تأييد مي‌شود.

فرم ارزشيابي محل انتخاب شده جهت احداث سايت

 

1.موقعيت محل انتخاب‌شده:                =X=                      Y=                       Z

2.سايتهاي مخابراتي موجود در مجاورت محل انتخاب‌شده:

رديف

نام سايت

موقعيت سايت

سازمان/ارگان متولي سايت

Z

Y

X

1

2

3

3.امكانات عمراني موجود در محل انتخاب‌شده:

4.درصد نقاطي از منطقه تحت بررسي كه شاخص كيفيت صدا در آن نقاط حداقل برابر 3 مي‌باشد:

 

5.ارزيابي پوشش راديويي منطقه مورد بررسي:

رديف

موقعيت فرستنده

(واحدثابت)

موقعيت گيرنده

(واحد سيار)

فاصله هوايي

واحدهاي ثابت و سيار(km)

كيفيت صدا

(كسري از 5/5)

Z

Y

X

Z

Y

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10