دستورالعمل بهینه سازی بهره برداری از تلفنهای همراه ماهواره ای

1 ) نظارت وكنترل :

1-1 ) بهره برداري از تلفنهاي همراه ماهواره اي فقط با رعايت دستورالعملهاي ابلاغي وشرايط تعريف شده براي هر يك از اولويتهاي اول و دوم مجاز بوده و در غير اينصورت عواقب تخلفات حادث شده بر عهده شخص بهره بردار خواهد بود.

1-2 ) سامانه مذكور ميبايست در اختيار شخص بهره برداري كه برگه تعهد نامه حفاظتي را تكميل نموده قرارگيرد لذا بهره برداري اشخاص غير با توجه به دستورالعملهاي ابلاغي مجاز نيست.

1-3 ) شخص بهره بردار ميبايست پس از تحويل گرفتن تجهيزات تلفنهاي همراه ماهواره اي حتما مشخصات گوشي و سيم كارت اعم از سريال (IEMI) گوشي،سريال سيم كارت وشماره تلفن خط مذكور را با اسناد مربوطه مقايسه ودر صورت هرگونه تناقض مراتب را به اين معاونت اعلام نمايند.بهتر است هر شخص بهره بردار اطلاعات مذكور را در پرونده هاي مربوط به خود ثبت وضبط نموده تا ضمن جلوگيري از دسترسي افراد غير به آن در موارد اضطراي فورا از آن استفاده گردد.

1-4) به منظور بهره برداري بهينه از گوشيهاي SO-2510 كاربران ميبايست با مراجعه به آي .پي آدرس 10.33.114.141 بر روي شبكه ناجا فايل پي. دي .اف دفترچه راهنماي اين گوشيها را برداشته و از نكات مندرج در آن استفاده نمايند.بر اين اساس ميبايست قبل از مراجعه به آدرس مذكور، نرم افزار Acrobat  Reader بر روي رايانه كاربر نصب و با تلفن 25834-021 هم تماس برقرار گردد.

2) نگهداري وبهره برداري:

2-1 ) به منظور بهره برداري اوليه  از تجهيزات تلفن همراه ماهواره اي ابتدا سيم كارت مربوطه را در محل خود بر روي گوشي قرار دهند و پس از نصب باتري در محل مشخص شده و روشن نمودن گوشي نسبت به برقراري يك تماس آزمايشي با مدت زمان بسيار كوتاه اقدام نمايند. علت اين مساله جلوگيري از غيرفعال شدن سيم كارت خريداري شده توسط شبكه ثريا ميباشد.لازم به ذكر است به منظور استفاده بهينه از باتري ، گوشي تلفن را در حالت آماده بكار نگه داشته تا پس از اتمام باتري و صدور پيغام مربوطه گوشي  را خاموش نموده و وبا توجه  به مدت زمان تعيين شده)5/2 ساعت) شركت سازنده توسط شارژر برق شهر شارژ اوليه را تامين نمايند .( رجوع به نكات مندرج در دفترچه كاربري).

2-2) شخص بهره بردار ميبايست پس از برقراري هرگونه تماس (موفق- ناموفق) طبق شرايط بهره برداري در اولويت يك و دو موارد را در ليست گزارش مكالمات سه ماهه ثبت و پس از گذشت سه ماه از تحويل تجهيزات يك نسخه از فرم تكميل شده را به حفاي رده مربوطه و يك نسخه هم به اداره كل ارتباطات راديويي اين معاونت ارسال نمايد.بديهي است شارژ مجدد اعتبار سيم كارتهاي اوليه منوط به تكميل و ارسال فرم مذكور وعدم وجود هر گونه تخلف ميباشد.در اين خصوص رده بهره بردار مجاز به شارژ اعتبار سيم كارت بطور مستقل نميباشد.

2-3) در صورتيكه سيم كارت تحويلي پس از اجراي بند (4) فوق از شبكه خارج بود(پس از اجرا نمودن مراحل ذكر شده در دفترچه كاربري)، فاواي رده بهره بردار ميبايست  تمامي تجهيزات مربوط به آن گوشي را جمع آوري و به همراه سيم كارت مربوطه جهت بررسي و رفع عيب به مركز تعميرات معاونت فاوا تحويل نمايد. به منظور سهولت در امر پيگيري موارد و مديريت شبكه مذكور ميبايست اداره كل راديويي اين معاونت از مشكل فوق آگاه باشد.

2-4) به منظور دسترسي به امكانات شبكه ثريا و كسب اطلاعات لازم در خصوص استفاده از سرويسها و قابليتهاي سيستم ارايه شده ،ميبايست از كد150 در مد ماهواره استفاده نمود . لازم به ذكر است در اين حالت اطلاعات مورد نظر بصورت گويا و گام به گام به مخاطب ارايه ميگردد.   

2-5) فاواي رده بهره بردار موظف است پس از هر گونه نقل وانتقال اشخاص بهره بردار تجهيزات مذكور را بطور كامل اخذ و پس از منصوب شدن فرد جديد فرم تعهد نامه حفاظتي تكميل شده جديد را به اين معاونت ارسال نمايند.

2-6) استانها ،يگانها و رده هايي كه عليرغم مجوزهاي صادره و شرايط تعريف شده در اولويت يك و دو به تجهيزات مذكور نياز دارند ميبايست فرم نيازمندي تجهيزات ماهواره اي را تكميل نموده و به اين معاونت ارسال نمايند.

2-7) به منظور تسريع در پيگيريهاي مربوط به بهره برداري از سامانه مذكور فاواي هر استان / يگان موظف است اطلاعات مندرج در بند(3-1) اين دستورالعمل راكه مربوط به رده هاي بهره بردار همان استان /يگان ( ف.انتظامي- مع مواد مخدر- مع اطلاعات- هنگها و…) را جمع آوري نموده و در سوابق ثبت و بايگاني نمايد تا در صورت نياز معاونت فاوا به آن اطلاعات، به سادگي در دسترس قرار گيرد.ضمناپس از تحويل تجهيزات تلفن همراه ماهواره اي نسبت به اعلام وصول آن با ذكر تمامي اطلاعات مذكور به معاونت فاواي ناجا اقدام نمايد.

2-8) استفاده از هر گونه سيم كارت غير سازماني ثريا و هر گونه تلفن همراه ماهواره اي خريداري ، غنيمتي، اهدايي و مكشوفه خارج از فهرست واگذاري رسمي، غير مجاز بوده و به عنوان تخلف مخابراتي محسوب ميگردد.

2-9) معاونت فاواي هر رده بهره بردار موظف است مناطقي را كه فاقد پوشش راديويي بوده ويگانهاي عملياتي و اجرايي آنان ناگزيرند از تلفنهاي همراه ماهواره اي بهره برداري نمايند را شناسايي و نسبت به تامين و برقراري پوشش راديويي مورد نياز اقدام نمايند.

قابل ذكر است كه كليه تلفنهاي ماهواره اي توسط سرويسهاي جاسوسي دشمن بصورت كامل شنود شده و از اطلاعات مبادله شده حداكثر بهره برداري را مينمايند لذا تاكيد ميگردد صرفا در مواردي كه ارجحيت برقراري تماس بر امنيت آن تقدم داشته باشد ميبايست از سامانه مذكور استفاده گردد و با استفاده از دستور كار مخابراتي در اختيار، حيطه بندي مطالب رعايت شود.  

به منظور رفع هرگونه ابهام واشكال در خصوص بهره برداري از تجهيزات تلفن همراه ماهواره اي ودسترسي به اطلاعات مورد نياز  در نسخه جديد دفترچه راهنماي كاربري با تلفن 25834-021 تماس حاصل گردد.