اثرات بیولوژیکی پرتوهای رادیویی و مایکروویو

علل تاثیرگذاری میدان های رادیویی و مایکروویو بر بدن انسان:

 • جذب انرژی در بافت از میدان
 • ایجاد جریان در بافت های مختلف بدن
 • مکانیسم هایی که هنوز به درستی شناخته نشده است.

نکات زیر حائز اهمیت است:

 • در فرکانس های بیشتر از 100 کیلوهرتز با افزایش فرکانس جذب انرژی بهتر صورت می گیرد.
 • حتی در صورتی که بدن در میدان الکتریکی یکنواخت قرار گیرد میدان الکتریکی ایجاد شده در داخل بدن یکنواخت نیست.
 • بافت های مختلف از نظر ساختار مشابه نیستند، لذا انرژی که بافت های مختلف از میدان جذب می کنند متفاوت است.
 • جذب انرژی در بافت، سبب افزایش دمای بافت می شود.
 • حساسیت بافت های مختلف به افزایش دما متفاوت است.

در فرکانس های تا 20مگاهرتز:

 • جریان های القا شده در بافت مهم است و می تواند بر اعصاب محیطی تاثیر بگذارد.
 • آهنگ جذب انرژی در گردن و دست و پا بیشتر از آهنگ جذب انرژی در کل بدن است.

در فرکانس های 20 مگاهرتز الی 300 مگاهرتز:

فرکانس رزنانس برای انسان در این محدوده فرکانسی است لذا جذب انرژی در این محدوده بهتر صورت می گیرد.

در فرکانس های 300 مگاهرتز الی 10 گیگاهرتز:

پرتوگیری در بدن بسیار ناهمگون است و ممکن است آهنگ جذب انرژی در برخی بافت ها بسیار بیشتر از بافت های دیگر باشد.

در فرکانس های بیشتر از 10 گیگا هرتز:

جذب انرژی سطحی است و عمق نفوذ آن در بدن کم است.

عوامل زیر بر مقدار SAR تاثیر میگذارد:

 • ویژگی های میدان مثل فرکانس، پلاریزاسیون، مدولاسیون، دور یا نزدیک بودن میدان
 • ویژگی های بافت، سایز بدن، نحوه ی قرار گرفتن شخص نسبت به میدان
 • ویژگی های محیط، دما، سطوح منعکس کننده

جریان های القا شده در بدن به E و H داخل بدن بستگی دارد.

اثرات غیر مستقیم پرتوهای رادیویی و مایکروویو:

 • جریان های تماسی
 • تاثیر میدان بر تجهیزات پزشکی (Pacemaker)

اثرات بیولوژیکی مشاهده شده:

تاثیر بر زنان باردار یا جنین آنان مشاهده نشده است.

افزایش ریسک ابتلا به سرطان:

 • در بسیاری از تحقیقات به اثبات نرسیده است.
 • در برخی تحقیقات عنوان شده است که موثر است.

عقیمی موقت در مردان

تاثیر بر چشم در SARهای بالا

سوختگی های سطحی

افزایش دمای بدن و احساس خستگی

اختلال در عملکرد سیستم تنظیم حرارت بدن

نتایج:

اثرات بیولوژیکی برگشت ناپذیر در SAR های بالاتر از 4 وات بر کیلوگرم ظاهر می شود.

اطلاعات مربوط به اثرات غیر گرمایی خیلی محدود است و به عنوان معیاری برای تعیین حدود (Limits) این پرتوها در نظر گرفته نشده اند.