اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو در مراکز کار با این پرتوها

اندازه گیری کمیت های پایه

 • برای تعیین اثرات پرتوهای میکروویو و رادیویی بر بدن انسان لازم است که مقدار SAR و مقدار جریان القایی در بدن معلوم باشد.
 • اندازه گیری یا تعیین کمیت های پایه یعنی SAR و جریان القایی در بدندر حال حاضر بسیار دشوار و پرهزینه است.
 • در نتیجه برای بررسی شرایط کار با پرتو کمیت های کاربردی اندازه گیری می شوند.

اندازه گیری کمیت های کاربردی

 • SAR در میدان دور به S و در میدان نزدیک به E و H بستگی دارد.
 • در میدان دور اندازه گیری یکی از کمیت های S یا E یا H کافی است.
 • در میدان نزدیک باید هر دو کمیت E و H اندازه گیری شود.(اغلب در فرکانس های کمتر از 100 مگاهرتز)

اطلاعات اولیه-قبل از اندازه گیری

 • فرکانس میدان
 • محل، نوع(بسته یا باز) و حفاظ منبع تولیدکننده میدان
 • محل استقرار کارکنان

محاسبات قبل از اقدام به اندازه گیری

 • در میدان دور ، S قابل محاسبه است.
 • منبع همه جهته                             S=P/4πD2
 • تابش در جهت خاص  G=4πAe2   و  S=PG/4πD2
 • معمولا نتیجه محاسبه با نتیجه اندازه گیری کاملا مشابه نیست.
 • در میدان نزدیک رابطه ی ساده ای برای محاسبه E یا H موجود نیست.
 • تغییرات E و H یا S در میدان نزدیک بسیار زیاد است.

عواملی که سبب اختلاف نتایج اندازه گیری و محاسبه می شود:

 • انعکاس از روی زمین و سطوح موجود در محل
 • جذب انرژی موج توسط موانع موجود در محیط
 • دقیق نبودن پارامترهایی مثل بهره ی آنتن، توان ارسالی روی آنتن و …
 • خطای اندازه گیری

ضوابطی که باید در اندازه گیری میدان های الکترومغناطیسی مراعات شود

 • افراد اضافی نباید در محل حضور داشته باشند.
 • اندازه گیری توسط دو نفر صورت گیرد.
 • دستگاه مناسب با پروب مناسب انتخاب شود و دستگاه کالیبره باشد.
 • اندازه گیری از میدان دور شروع شود به نحوی که حتی الامکان در نقطه ی آغاز اندازه گیری دستگاه در حساسترین رینج قرار گیرد.
 • با ورود به میدان نزدیک حرکت به سوی منبع بسیار آرام صورت گیرد.
 • اندازه گیری در محل استقرار دائم پرسنل (ولی حدالامکانبدون حضور او) انجام شود.
 • اندازه گیری در محل ها و مسیرهای تردد اجباری انجام شود.
 • از بازکردن یا برداشتن حفاظ های دستگاههای پرتوساز هنگام اندازه گیری ممانعت شود.
 • از تغییر در پارامترهای دستگاههای پرتوساز که می تواند منجر به تغییر ناگهانی مقادیر میدان شود، و به دستگاههای اندازه گیری یا افراد آسیب برساند.
 • اندازه گیری ها در شرایط عادی کار دستگاهها انجام شود.
 • در صورت ورود به ناحیه ی حضور محدود که در آن E یا H بالاتر از حد این میدان ها برای شاغلین است، زمان اندازه گیری کنترل شود به نحوی که روابط زیر برقرار باشد.

E.t1≤ELimit.8h

H.t2≤HLimit.8h

(t=Min(t1,t2