نصب، راه اندازی و بهینه سازی سایت های تکرارکننده

1-  بررسی دقیق جغرافیایی محور :

قبل از اقدام به منظورسایت یابی، ابتدا وضعیت جغرافیایی محور از نظر پستی بلندیها وموقعیت پاسگاهها و سایتها بررسی دقیق شود.

2- اطمینان از صحیح بودن وضعیت ارتباطی مورد نظر :

از آنجا که را ه اندازی سایتهای تکرار کننده به منظور افزایش پوشش محوری پاسگاهها و ارتباط با قرارگاه و پاسگاههای دیگر انجام می شود، بنابراین ضروری است قبل از اقدام به سایت یابی، از صحیح بودن برنامه ریزی بیسیم ها ، چه از نظر کانال بندی و چه از نظر میزان توان خروجی و همچنین قابل قبول بودن میزان توان برگشتی آنتن اطمینان حاصل شود.

موارد زیر باید در مقرهای مرتبط با محور مذکور بررسی شود:

الف) برنامه ریزی بیسیم

ب) توان خروجی بیسیم را قبل از وصل کردن کابل آنتن با دامی لود مطمئن شوید، خروجی مورد نظر را دارد.

ج)  آنتن پاسگاه باید در بالاترین ارتفاع ممکن روی دکل نصب شود و حتماً از دکل حداقل 30 متری استفاده شود.

د) اتصال کابلها دقیقاً با مالتی متر بررسی شود.

ه) میزان توان برگشتی و طول آنتن را در یک خودرو بطور دقیق تنظیم کرده و تست میدانی مقر را از نظر ارتباط مستقیم با خودرو بررسی نمایید.

و) حتی المقدور سیستم ارت مطابق دستورالعمل نصب و تجهیز گردد.

در صورتی که موارد فوق تامین نشود علت وجود مشکل می تواند یکی از دلایل زیر باشد:

الف) خرابی بیسیم:

بیسیم توان خروجی مناسب نداشته باشد.

بیسیم سطح آستانه گیرندگی خوبی نداشته باشد.

ب) خرابی کابل، کانکتور و آنتن:        

کانکتورهای متصل به کابل مشکل داشته باشد.

کابل قطعی داشته باشد.

زمین آنتن برقرار نباشد.

ج) عدم تنظیم دقیق آنتن:                 

آنتن ها بطور دقیق توجیه نشده باشند.

آنتن تنظیم طول دقیق نشده باشد.

از کابل تطبیق استفاده نشده باشد.

3- اطمینان از صحیح بودن وضعیت ارتباطی سایتهای تکرارکننده :

پس از اطمینان ازپوشش مناسب پاسگاهها و قرارگاه قبل از راه اندازی یک سایت جدید، ابتدا نسبت به بهینه سازی وضعیت سایتهای موجود اقدام نمایید.

4- سایت یابی :

پس از اطمینان ازپوشش مناسب پاسگاهها، قرارگاه و سایتهای موجود، اکنون با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی محور، جاهایی که نیاز به نصب سایت جدید دارند را بطور حدودی مشخص کنید. برای تعیین حدود محل سایت باید حداکثر پوشش محور و حداقل اشتراک پوشش با مقرها و سایتهای دیگرمدنظر باشد یعنی سایت را در محلی راه اندازی نکنید که بجای پوشش کامل نقاط مشکل دار، محدوده هایی که قبلاً در دید رادیویی مقرها، پاسگاهها و قرارگاه و سایتهای قبلی بوده را پوشش دهد. سپس در محدوده های بدست آمده اقدام به سایت یابی نمایید.

5- تست میدانی اولیه :

پس از تعیین محلی برای سایت، حال باید قبل از را ه اندازی ، تست میدانی اولیه سایت را انجام دهید. به این منظور اگر در محل موردنظر دکل نصب باشد، آنتن استقراری مورد نظر را در بالاترین نقطه ممکن از دکل نصب و کابل آن را به طور موقت به یک بیسیم متصل نمایید. با استفاده از یک خودرو محور را به صورت ارتباط مستقیم بین خودروی مذکور و محل سایت که یک بیسیم و آنتن در آن نصب شده تست میدانی نمایید. در این مرحله سقف برد تکرارکننده در هر دو سمت رفت و برگشت بصورت مجزا تعیین میشود. در مراحل بعدی بایستی به این حدود نزدیک شوید. میزان پوشش یک سایت وقتی که تکرارکننده در حال کار است ، به دلیل تاثیر منفی آنتن های فرستنده روی آنتن های گیرنده کمتر از مقداری است که بیسیم معمولی ارایه میکند. بعبارت دیگر نتایج حاصل شده از آزمایش فوق به شما بیشترین میزان پوشش در غیاب هرگونه کوپلینگ منفی بین آنتن های فرستنده و گیرنده را نشان می دهد. به همین دلیل میزان پوشش سایت کمتر از مقدار به دست آمده در آزمایش فوق می باشد .

6-  نصب تجهیزات و راه اندازی تکرارکننده در سایت :

آرایش آنتن های فرستنده و گیرنده روی دکل باید بگونه ای باشد که بیشترین فاصله ممکن بین آنها ایجاد شود تا بهترین ایزولاسیون(کمترین کوپلینگ) بین آنتن ها ایجاد شود . به این منظور آنتن های گیرنده را در بالاترین نقطه دکل و آنتن های فرستنده را در پایینترین نقطه ممکن(فاصله 3 الی 4 متری از زمین) نصب نمایید . البته آنتن های فرستنده باید طوری نصب شود که از اطراف به منطقه دید کامل داشته باشد . برای طولهای بالاتر از 45 متر باید از کابل هلیاکس بجاي كابل RG213  استفاده شود.

7- تنظیم توان بیسیم فرستنده رله :

پس از نصب تجهیزات، نوبت به تنظیم دقیق توان فرستنده رله م یرسد. توجه داشته باشید که به دلیل تاثیر آنتن های فرستنده روی گیرنده، بیشتر کردن توان بیسیم از یک حد مشخص باعث کوپلینگ بیشتر(اثرمنفی روی گیرنده رله) و کاهش پوشش رله می شود، زیرا سطح آستانه گیرندگی رله را افزایش می دهد. به همین دلیل خودروها در فواصل دورتر با وجود اینکه صدای رله را دریافت میکنند، نمی توانند رله را تحریک نمایند.

8-  تنظیم صدای خروجی از کنترلر رله :

پس از تنظیم دقیق توان رله، از خودرو بخواهید که در آخرین نقطه ارتباطی متوقف شده، کنترلر رله را باز کرده و مدار چاپی آن را خارج کنید. در این حالت کابلهای مربوطه را وصل نمایید و رله را فعال کنید. از خودرو بخواهید که چند شماره بشمارد. حال با تغییر پتانسیومتر مقدار صدای انتقالی از بیسیم گیرنده به بیسیم فرستنده را زیاد کنید تا سطح صوت بیشتر به بیسیم فرستنده اعمال شده و در نهایت صدای بهتری به کاربر برسد.

9-  تست میدانی نهایی پوشش محوری سایت :

پس از تنظیم دقیق توان رله، تست میدانی نهایی را انجام دهید. پس از اطمینان از درست بودن عملکرد سایت، با دعوت از مسئولین ، پوشش محوری را تحویل و صورت جلسه را تنظیم نمایید.

10-  تداخل :

با راه اندازی تکرارکننده های با کیفیت خوب امکان ایجاد تداخل رادیویی بین استانها بالا میرود. در این صورت مراتب را به فرماندهی اطلاع دهید تا نسبت به تخصیص فرکانس جدید اقدام شود.