نصب و تنظیم آنتن بیسیم دستی مدل GP328

مقدمه :

هدف از اين راهنماي نصب، آشنايي با چگونگي تنظيم آنتن مدل NAB6064A ساخت شركت MOTOROLA  ميباشد اين آنتن در بي‌سيم هاي دستي GP328 مورد استفاده قرار گرفته است.

آنتن مذكور در بیسیم های زير مورد استفاده قرار مي گيرد :

1- MT 1000™  Radios

2- Radios™  P200, P50 Radios

3- Professional  Radio™

بیسیم دستی موتورولا GP328 از نوع Professional  Radio™ مي باشد.

 كارايي آنتن و در نتيجه كيفيت ارتباط به طول آنتن بستگي زيادي دارد، لذا اكيداً توصيه مي شود براي كاركرد درست آنتن ، طول آن بر حسب فركانس كار تنظيم شود.

براي تنظيم آنتن بايد ابتدا ميانگين فركانس كانالهاي مورد استفاده در بي سيم محاسبه شود و تنظيم طول آنتن بر اساس فركانس ميانگين صورت گيرد.

جدول-1  طول آنتن بر حسب فركانس كار

طول آنتن

فركانس كار آنتن (Mhz)

مدل          Professional Radio شامل GP328

مدل

MT 1000, P200,P50

   cm29.4        “9/1   11     11   9/16 “     29.4 cm

30

  11   7/16 “     29.1 cm     11   1/16 “     28.1 cm

32

   10    5/8 “      27.0 cm    10   5/16 “     26.2 cm

34

10 “               25.4 cm    9  1/2 “         24.1 cm    

36

9   3/8 “        23.8 cm 8   15/16 “    22.7 cm

38

8   7/8 “        22.5 cm 8   3/4 “        22.2 cm

40

8   5/16 “      21.1 cm 8   5/16 “      21.1 cm

42

7   7/8 “        20.0 cm 7   5/16 “      18.6 cm

44

7   1/2 “        19.1 cm 7   5/16 “      18.6 cm

46

7   3/16 “      18.3 cm 7   1/16 “      17.9 cm

48

6   7/8 “        17.5 cm 6   5/8 “        16.8 cm

50

 مراحل تنظيم :

طول اوليه آنتن بدون تنظيم بايد cm 29.4 باشد، بنابراين ابتدا بررسي كنيد كه آنتن قبلاً كوتاه نشده باشد ، و اگر قبلاً  كوتاه شده بود بر اساس جدول1 طول نهايي آنتن را حساب كرده و براساس آن نسبت به تنظيم آنتن اقدام كنيد. اگر آنتن قبلاً كوتاه نشده بود براساس مراحل زير نسبت به تنظيم آن اقدام كنيد.

1.ابتدا سرپوش آنتن را برداريد.

2.فركانس كار ( فركانس ميانگين در صورت وجود چند كانال ) را در نمودار1 بر روي خط 0 (اولين خط عمودي نمودار كه بر حسب فركانس مدرج شده است ) علامت بزنيد ، سپس سر بالايي آنتن رادرنقطه علامت گذاشته شده ( فركانس كار) عمود بر خط بالايي نمودار (خط 0 ) قرار دهيد.

تذكر :

منحني مشخص شده با علامت مربع مربوط به مدلهاي Radios™  P200, P50 Radios و

MT 1000™  Radios  ميباشد.

منحني مشخص شده با علامت دايره  مربوط به مدل Professional  Radio™  مي باشد.

 3.نقطه اي از آنتن را كه منحني مربوطه را قطع مي كند علامت گذاشته و سپس آنتن را از آنجا ببريد.

4.براي محكم كردن سرپوش آنتن مي توانيد دور ديواره هاي داخلي آن يك مهره كوچك پلاستيكي قرار دهيد و سپس آنرا محكم كنيد ، همچنين براي محكم كردن سرپوش آنتن مي توانيد از نوار چسب يا چسب برق استفاده كنيد.

نمودار1-طول آنتن بر حسب فركانس