مبانی آنتن و انتشار امواج رادیویی

مقدمه

در اين جزوه مطالب و مباحث حاضر در مورد انتشار امواج، اصول آنتن و خطوط انتقال، از نقطه نظر تئوري و عملي بطور ساده و قابل فهم مورد بحث قرار مي گيرد.

موضوعات بحث شده، بگونه اي است كه خواننده ضمن فراگيري مطالب به شكل تئوري، با ديدن مثال‌ها و اشكال، با نمونه ‌هاي عملي آن آشنا خواهد شد. در شرح بعضي از موضوعات فرمولهايي نيز براي فهم و درك صحيح موضوع ارائه شده و نتيجه گيري­هايي كه از آنها بدست مي‌آيد مدنظر قرار گرفته است. يکي از نقاط قوت اين جزوه معرفي آنتن هايي است که در سازمان ها داراي کاربرد وسيعي مي باشند. اين بخش مي تواند به شناخت بهتر دانشجويان از تجهيزات مخابراتي بکارگرفته شده در سازمان ها کمک کند.

مقدمه اي بر اصول انتشار امواج راديويي

بحث انتشار امواج راديويي و آنتن‌ها بطور كلي در ارتباط با مخابرات مطرح مي‌شود. بنابراين قبل از اينكه امواج الكترومغناطيسي و خصوصيات و چگونگي انتشار آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، در ارتباط با مخابرات و تاريخچه آن مطالبي را ارائه خواهيم نمود.

فرستادن، دريافت و تغيير و تبديل پيام ها و اطلاعات با وسايل الكتريكي دانش مخابرات ناميده مي شود. اصولاً مخابرات علمي است كه از چگونگي انتقال خبر از يك نقطه به نقطه ديگر گفت و گو مي‌كند. به عنوان مثال هدف از برقراري يك ارتباط تلفني انتقال دو طرفه صوت از محلي به محل ديگراز طريق سيم ( خط تلفن ) مي باشد ، بدين ترتيب كه ارتعاشات صوتي صحبت كننده توسط ميكروفن تبديل به سيگنال الكتريكي با فركانس صوتي مي شود و در نتيجه صدا ( صحبت ) به گوش شنونده مي‌رسد. تاريخچه دانش مخابرات از اواسط قرن نوزدهم در حدود سال 1838 با اولين پيام تلگرافي توسط ساموئل مورس و پس از آن اختراع تلفن در سال 1876 توسط الكساندر گراهام بل آغاز شد. پيدايش تلگراف و تلفن اگرچه با استقبال بي سابقه اي روبرو شد، ولي چون انتقال پيام در مورس و تلفن در آن زمان بوسيله سيم صورت مي‌گرفت.

دانلود کامل مبانی آنتن و انتشار امواج رادیویی