مشخصات فني دوپلكسور

از لحاظ فيزيكي هر دوپلكسور داراي سه كانكتور مي باشد كه يكي به آنتن وصل مي شود ( با بر چسپ ANT ) و دو كانكتور ديگر را به بي سيم ها وصل مي كنيم.يكي از بي سيمها در فركانس Low  ( فركانس پايين تر)و يكي ديگر در فركانس High  (فركانس بالاتر) كار مي كنند. كانكتورها با بر چسپ مربوطه بر روي دوپلكسور نمايش داده شده اند.(شكل 1)

مشخصات فني دوپلكسور

شكل (1) . نماي فيزيكي دوپلكسور

از لحاظ عملكرد مداري ، دوپلكسور شامل دو فيلتر مي باشد كه  بلوك دياگرام آن به شكل زير مي باشد(شكل 2)

شكل (2) بلوك دياگرام داخلي  دوپلكسور

در اكثر موارد هر دو فيلتر،  ميان نگذر (Band Reject )در دو فركانس مختلف مي باشند.فيلترها داراي المانهاي پسيو، شامل سلف و خازن مي باشند لذا حداكثر بهره آنها يك مي باشد كه در حالت ايده ال اتفاق مي افتد.مشخصات فيلترهاي موجود در دوپلكسور( پاسخ فركانسي ) به شكل زير(شكل 3) هستند. عملكرد دوپلكسور به اين صورت  مي باشد كه هر فيلتر فركانسهاي  اطراف فركانس اصلي خود را با ضريب تضعيف خيلي كمي عبور مي دهد ولي فركانسهاي اطراف فركانس اصلي فيلتر دومي را به شدت حذف مي كند.لذا از اين دستگاه براي ايزوله كردن دو سيستمي كه در دو فركانس اصلي ( يا اطراف آنها ) كار مي كنند مي توان استفاده نمود.براي يافتن پارامترهاي دوپلكسور كافي است كه پاسخ فركانسي فيلترها را بدست آورده و با استفاده از آن مقدار پارامترها را بدست آورد.

شكل(3)

پارامترهاي مهم يك دوپلكسور عبارتند از :

  • fHigh و fLow  :فركانسهاي اصلي  دوپلكسور
  • افت هاي باند عبور (a1 ) و باند حذف (a2 ) : يكي از مهمترين پارامتر هاي يك دوپلكسور به حساب مي آيد.در صورتي كه a1 زياد باشد توان سيگنال مطلوب به مقدار زياد تضعيف شده و در صورت استفاده از دوپلكسور، سيستم عملكرد نامطلوبي خواهد داشت. همچنين اگر a2 كم باشد ميزان ايزولاسيون بين دو بی سیم كم خواهد بود.
  • مقادير BWHigh وBWLow : اين دو پارامتر نشان دهنده ميزان جابجايي فركانس كانال در اطراف فركانس اصلي مي باشد.فركانسهايي در اطراف فركانس اصلي كه در آن a1  خيلي كم بوده و a2 خيلي زياد مي باشد را جزء پهناي باند مربوط به آن فركانس اصلي قرار مي دهيم.براي يك نمونه دوپلكسور تست شده ميزان اين تغيير يا جابجايي حداكثر  KHz350 ±  بوده كه در اين رنج حدود dB 1 افت سيگنال اصلي اتفاق مي افتد و تقريباٌ قابل قبول بوده و مشكلات خاصي را ايجاد نمي نمايد و ميزان افت سيگنال در فركانس فيلتر دومي هنگام عبور از فيلتر اولي نزديك dB 70 مي باشد كه ايزولاسيون بين دو بي سيم برابر اين مقدار مي باشد.

براي رسم پاسخ فركانسي فيلتر ها از دو طريق مي توان استفاده كرد  كه بطور خلاصه در ذيل شرح داده مي شود:

  • در  اين روش مي توان از بي سيم ها براي بدست آوردن پارامترهاي دوپلكسور استفاده كرد(شكل 4) ولي خطا تقريباٌ زياد مي شود. در اين روش به اين شكل عمل مي كنيم كه ابتدا يك بي سيم را با تعداد كانالهاي زياد

الف) روش نصب و اتصال براي بدست آوردن پاسخ ( مشخصه) فركانسي فيلتر Low دوپلكسور

ب) روش نصب و اتصال براي بدست آوردن پاسخ ( مشخصه) فركانسي فيلتر High دوپلكسور

شكل(4)تستهاي لازم براي بدست آوردن منحني هاي پاسخ فركانسي فيلتر High و فيلتر Low

يرنامه ريزي نموده و سپس توان خروجي بیسیم را با سرويس مانيتور اندازه مي گيريم.بعد از آن دوپلكسور را به سيستم اضافه نموده و براي تك تك كانالها ، توان خروجي را در تستهاي فوق يادداشت مي نماييم. از طريق اين داده ها مي توان منحني پاسخ فركانسي فيلترها بصورت نقطه به نقطه رسم نمود.البته خطا در اين روش بسيار زياد بوده و جواب با دقت مناسب را نمي توان بدست آورد.

  • استفاده از اسپكتروم آنالايزر مجهز به قابليت Tracking Generator : با استفاده از اين دستگاه مي توان به راحتي منحني پاسخ فركانسي فيلترها رسم كرد و با توجه به آن منحني‌ها و نمودار (شكل3) مي‌توان مشخصات دوپلكسور را استخراج كرد(شكل 5 ) .نمونه اين منحني در پيوست آمده است.

شكل(5)نحوه اتصال دوپلكسور به اسپكتروم آنالايزر براي رسم پاسخ فركانسي

نتايج بدست آمده از روش اول براي بدست آوردن منحني هاي مذكور در پيوست آمده است كه به دليل وجود خطاهاي اندازه گيري و پايين بودن كيفيت تجهيزات نتايج قابل قبولي بدست نيامد ولي با استفاده از اسپكتروم آنالايزر نتايج دقيق و مطلوبي بدست آمد.