انتخاب و ارزيابی محل سايت مخابراتی

دستورالعمل بهینه سازی بهره برداری از تلفنهای همراه ماهواره ای

باتری

دستورالعمل نگهداری چگونگی شارژ و نحوه استفاده از باتری های تر سیلد اسید نیکل کادمیوم

ICOM IC-M88

دستورالعمل اپراتوری بی سیم دستی ICOM مدل IC-M88