تلفن ثریا

بیانیه انطباق FCC SAR

کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) یک استاندارد ایمنی برای قرار گرفتن انسان در معرض انرژی الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی(RF) که از تجهیزات مورد تأیید FCC منتشر می شود، تصویب نموده است. این تلفن همراه بی سیم طبق (FCC Bulletin OET 65C (01-01 مورد ارزیابی قرار گرفته است و مطابقت آن با الزامات محدودیت های کنترل نشده زیست محیطی مطرح شده در بخش های 2.1091 و 2.1093 از CFR 47 که مربوط به قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی دستگاه های رادیویی در هنگام استفاده مطابق دستورالعمل های استفاده تشریح شده در این راهنما هستند، تأیید گردیده است. استفاده درست از این دستگاه رادیویی مطابق دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما، باعث خواهد شد که میزان قرار گرفتن کاربر در معرض این امواج بسیار کمتر از حدود توصیه شده از سوی FCC گردد.
تلفن بی سیم SO-2510 شما یك گیرنده و فرستنده رادیویى است. این تلفن به گونه ای طراحی و تولید شده است که از حدود مجاز تشعشعات برای قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) که توسط کمیسیون ارتباطات فدرال دولت ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، فراتر نرود. این حدود بخشی از دستورالعمل های جامع هستند و میزان مجاز انرژی فرکانس رادیویی (RF) برای عموم را تعیین می کنند.این دستورالعمل ها بر اساس استانداردهایى هستند كه توسط سازمان هاى علمى مستقل از طریق ارزیابى دوره ای و کامل مطالعات علمى تهیه گردیده اند. این استانداردها شامل حاشیه ایمنی لازم هستند كه به منظور اطمینان از ایمنی كلیه افراد بدون در نظر گرفتن سن و سلامت آن ها طراحى شده اند.
استاندارد میزان قرار گرفتن در معرض فرکانس های رادیویى براى تلفن هاى همراه بی سیم، از واحد اندازه گیری موسوم به میزان جذب خاص یا SAR استفاده می کند. محدوده میزان جذب خاص (SAR) تعیین شده توسط FCC برابر با 6/ 1 وات بر کیلوگرم است. * آزمایش هاى مربوط به میزان جذب خاص  (SAR) در موقعیت هاى كاركرد استاندارد مورد پذیرش FCC در وضعیتی انجام شده است که دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهاى فرکانسى آزمایش شده بوده است. اگرچه میزان جذب خاص (SAR) در بالاترین میزان قدرت مجاز تعیين مى شود، میزان واقعى میزان جذب خاص (SAR) تلفن در حال استفاده ممكن است بسیار پایين تر از حداكثر مقدار مشخص شده باشد. این مسئله به این دلیل است كه تلفن طورى طراحى شده تا با سطوح مختلف انرژى كار كند، بدین معنى كه جهت دستیابى به شبكه فقط از مقدار نیروى لازم استفاده كند.

به طور كلى، هر چه به آنتن ایستگاه اصلى بی سیم نزدیكتر باشید، نیروى خروجى دستگاه كمتر خواهد شد.
پیش از اینکه یک مدل تلفن آماده فروش به عموم شود، باید مورد آزمایش قرار گرفته و از سوی FCC تأیید گردد که از محدوده تعیین شده توسط الزام قانونی دولت برای ایمنی قرار گرفتن در معرض فرکانس های رادیویی فراتر نمی رود. این آزمایش ها در وضعیت ها و مکان های تعیین شده توسط FCC (به عنوان مثال در کنار گوش و قرار گرفته روی بدن) برای هر مدل انجام می شوند. بالاترین مقدار میزان جذب خاص (SAR) برای این مدل تلفن طبق گزارش به FCC برای استفاده در کنار گوش 37 / 0 وات بر کیلوگرم است (در زمینه اندازه گیری های روی بدن، این تلفن همراه را نمی توان در وضعیت قرار گرفته روی بدن استفاده نمود زیرا تلفن نمی تواند امواج ماهواره را درست دریافت و ارسال کند و قابل استفاده نیست) . استفاده از تلفن در حالت قرار گرفته روی بدن محدودیت دارد.
اگر چه ممكن است سطوح SAR در تلفن ها و در مناطق مختلف، متفاوت باشد، اما همه آنها با الزامات قانونی دولت مطابقت دارند.

FCC برای این تلفن همراه بیسیم در تمام سطوح SAR گزارش شده که منطبق با دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی FCC ارزیابی
شده اند، مجوز تجهیزات اعطا نموده است. اطلاعات مربوط به میزان جذب خاص (SAR) این تلفن در FCC بایگانی شده است و می توان آن را در نشانی http://www.fcc.gov/oet/fccid در بخش نمایش مجوزها با جستجوی FCC ID:TZ5SO-2510 یافت.

برای دانلود کامل مقاله تلفن ثريا کلیک نمایید