دستورالعمل روشن شدن رله در هنگام قطع و وصل شدن برق

بعضي از تکرارکننده ­ها با قطع و وصل شدن برق، بطور اتوماتيک روشن نمي­شوند. براي روشن شدن اين تکرارکننده­ ها ابتدا راه حل اول و سپس در صورت عدم روشن شدن خود به خود، راه حل دوم بايد اجرا شود.

راه حل اول :

اگر هر کدام از بیسیم­ هاي تکرارکننده با قطع و وصل شدن کليد On/Off رله روشن نشود ، پايه 4 و 10 پشت بيسيم را به يکديگر متصل کنيد . براي اين کار مي­توانيد از روي کابل اينترفيس رله که به پشت بيسيم متصل مي­شود پايه­ هاي 4 و 10 را به يکديگر متصل کنيد.

راه حل دوم :

درصورتيکه با اتصال پين­ هاي 4 و 10 کانکتور پشت بيسيم به يکديگر بيسيم خودبه ­خود روشن نشد، پايه 10 را از طريقي به پايه مثبت منبع تغذيه متصل نماييد.

توجه:

اگر با اتصال پايه 10 کانکتور پشت بيسيم به پايه مثبت تغذيه، بيسيم خودبه­ خود روشن نشد، کانکتور پشت بيسيم مشکل دارد.

پین از هر دو طرف كانكتور پشت بیسیمبدون استفاده مي­ماند.