اثرات بیولوژیکی پرتوهای رادیویی و مایکروویو

اثرات بیولوژیکی پرتوهای رادیویی و مایکروویو

كاهش اثر تداخل در سيستمهای مخابراتی

اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو در مراکز کار با این پرتوها