كاهش اثر تداخل در سيستمهای مخابراتی

اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو در مراکز کار با این پرتوها

گوشی هوشمند

گوشی های هوشمند و تأثیر آن بر کاهش بازدهی مغز