تکرار کننده هایترا RD985
تکرار کننده هایترا RD965
تکرار کننده هایترا RD625