HR106X
HM78X
HP78X
HP70X
HP68X
HP60X
بیسیم دستی PD985 UL913
بیسیم دستی PD785
بیسیم دستی Z1p
بیسیم دستی PT580H
بیسیم دستی PT790Ex
دیسپچر SmartDispatch
تکرار کننده هایترا RD985
تکرار کننده هایترا RD965
تکرار کننده هایترا RD625
بیسیم هایترا MD785