آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAD4015
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAD4119A
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAD4116A
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل HAD9743A
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل NAD6502AR
آنتن بیسیم دستی موتورولا مدل PMAE4003A