شارژر هایترا مدل PS1018
شارژر هایترا مدل CH10A04
شارژر هایترا مدل MCA08