بیسیم واکی تاکی موتوکام مدل MC666
بیسیم واکی تاکی موتوکام مدل MC555
بیسیم واکی تاکی موتوکام مدل MC444
VM780
بیسیم واکی تاکی طنین GP89
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی