تکرار کننده موتورولا DR3000
تکرار کننده موتورولا SLR8000
تکرار کننده موتورولا SLR5500