باتری

دستورالعمل نگهداری چگونگی شارژ و نحوه استفاده از باتری های تر سیلد اسید نیکل کادمیوم